Quilton網上最受歡迎佳麗

投票開始時間:2022年3月18日 中午12點 
投票截止時間:2022年4月24日 中午12點

1. Ella Li 李怡蕎

墨爾本賽區

2. Loryn Liu 劉洛伊

悉尼賽區

3. Vincy Gao 高文馨

悉尼賽區

4. Camille Zhang 張菁驊

布里斯班賽區

5. Elaine Ren 任藝

墨爾本賽區

6. Jenny Zheng 鄭致寧

悉尼賽區

7. Kaylee Wang 王樂涵

悉尼賽區

8. Natalie Qiu 邱雅田

堪培拉賽區

9. Yvonne Yu 余佳

墨爾本賽區

10. Natsumi 夏美

阿德萊德賽區

11. Ruby Gu 顧佳蓉

墨爾本賽區

12. Cici Liu 劉羽茜

悉尼賽區

投票時間:3月18日 中午12點 - 4月24日 中午12點

1. Ella Li 李怡蕎
5,302
2. Loryn Liu 劉洛伊
35,510
3. Vincy Gao 高文馨
26,385
4. Camille Zhang 張菁驊
150
5. Elaine Ren 任藝
223
6. Jenny Zheng 鄭致寧
406,245
7. Kaylee Wang 王樂涵
8,798
8. Natalie Qiu 邱雅田
12,496
9. Yvonne Yu 余佳
101,173
10. Natsumi 夏美
33,417
11. Ruby Gu 顧佳蓉
53,860
12. Cici Liu 劉羽茜
352,339

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by TV Media Australia Pty Ltd.

zh_HKChinese